КСТ Форуми

Full Version: Ново съобщение за студенти с невзети изпити по ОК и ПИС
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Всички студентите от спец. "КСТ" с невзети изпити по дисциплините "Програмиране в Интернет среда" и "Организация на компютъра" от предходни години, могат да се явят на изпит на датите на задочните студенти с индивидуален протокол както следва:
"Програмиране в Интернет среда" - 28.10.2011 г. - 9 ч. зала 3116
"Организация на компютъра" - 30.11.2011 г. (часът и залата ще бъдат публикувани на сайта в началото на м. ноември в изпитната сесия на задочните студенти)