КСТ Форуми

Full Version: Съобщение относно изпит по АСЛС на задочно обучение при гл. ас. д-р И.Симеонов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Поради отсъствие на гл. ас. д-р инж. Иван Симеонов, датата на изпита по дисциплината "Анализ и синтез на логически схеми" се променя. Вместо на 26.11.2011 г. ще се проведе на 23.11. 2011 г. от 10 ч. в лаб. 3404.