КСТ Форуми

Full Version: Конспект по ПИК за бакалаври I курс, спец: КСТ, КТТ, Е, ЕЕ, АИУТ, задочно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
0КОНСПЕКТ
По дисциплината Програмиране и Използване на Компютри
За студенти I курс, КСТ, КТТ, Е, ЕЕ, АИУТ задочно обучение


1. Апаратно и програмно осигуряване на компютърните системи.
2. Основни етапи от разработка на програмно осигуряване. Алгоритмизация.
3. Основи на програмен език С++.
4. Типове данни. Аритметични типове.
5. Въвеждане и извеждане на данни.
6. Аритметични и логически операции. Реализация на линейни програми
7. Управляващи оператори. Реализация на разклонени алгоритми.
8. Управляващи оператори за реализация цикли в програмите.
9. Структурирани типове данни. Масиви – дефиниране и използване.
10. Символни низове.
11. Указатели. Адресна аритметика.
12. Програмни модули. Функции.
13. Област на действие на променливите. Предаване на параметри чрез указатели.
14. Рекурсивни функции.


Литература:
1. Захариева-Стоянова Е., Програмиране и използване на компютри – Програмиране на С/С++, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2011.
2. Цеков Л. и В. Хинов - Основи на програмирането, София, Техника, 1990.
3. Под редакцията на Цеков Л. И. - Компютърни системи и технологии, кн. 1-8, Габрово, 1992-1994.
4. Под редакцията на Цеков Л. И. - Компютърни системи и технологии, Програмиране и използване на компютри, ч.1, кн. 1-8, Габрово, 1998-1999.
5. Богданов Д. В. , И. Мустакеров, Език за програмиране С, Техника, София, 1989.
6. Симов Г. С. - Програмиране на С++, СИМ, София, 1993.
7. Липман С. - Езикът С++ в примери, КОЛХИДА ТРЕЙД, София, 1993.
8. Богданов Д. В. - Обектно ориентирано програмиране със С++, Техника, София, 1998.
9. Фирмена литература по Операционни системи.

Съставил:..................
/доц. д-р Елена Захариева/

Декан на факултет ЕЕ: ..............
/доц.д-р Минчо Симеонов/

Септември, 2012
Габрово