КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по ПИК за задочни студенти от предходни години
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 28.03.2014 г. от 13 часа в зала 3311 доц. Е. Захариева ще допуска до изпит по дисциплината "Програмиране и използване на компютри" и студенти - задочно обучение, невзели изпита от предходни години.