КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на студентите І курс-задочно обучение, спец. КСТ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ КСТ,
ОКС „БАКАЛАВЪР”
I КУРС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕВ срок до 10.07.2014 г. студентите от I курс – задочно обучение на специалност КСТ да се срещнат с гл. ас. инж. Йордан Йорданов в кабинет 3306 и да представят студентската си книжка за нанасяне на оценката по дисциплината „Учебна практика – II част”. Допуска се един студент от групата да представи студентските книжки на други свои колеги или на цялата студентска група.