КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити за м. февруари 2017
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
През месец февруари ще се проведе редовна сесия на дипломни защити за ОКС "Магистър".

Предаването на дипломни работи е до 16 часа на 13.02.2017 г.
Защитите ще се планират в седмицата от 27.02 след срока за предаване.
Ще се приемат и дипломни работи на студенти от ОКС "Бакалавър".