КСТ Форуми

Full Version: Промяна на часа за изпит по "Операционни системи" при доц. Кукенска на 22.03.2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по дисциплината "Операционни системи" за ОКС "бакалавър" - 3 курс, задочно обучение и ОКС "магистър" - подготвително обучение ще се проведе на 22.03.2017 г. от 14 часа в зала 3312.