КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по ПЕИС за ОКС "бакалавър"-зад.обучение-06.02.2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 06.02.2018 г. от 10 ч. в зала 3116 ще се проведе изпит по дисциплината "Полупроводникови елементи и интегрални схеми" при проф. А. Александров.