КСТ Форуми

Full Version: Промяна на часа за изпит по " Компютърни мрежи" при доц. Генков на 25.03.2019 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпита по " Компютърни мрежи" при доц. Генков на 25.03.2019 г. ще се проведе от 14:00 в зала 3312.