КСТ Форуми

Full Version: Промяна на часа за изпит по " Интернет технологии" при доц. Генков на 10.04.2019 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпита по " Интернет технологии" при доц. Генков ще се проведе на 10.04.2019 от 13:00 в зала 3114.