КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпити по дисциплините ПЕ и ООП при доц. Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителна дата за изпити по дисциплините ПЕ и ООП ще се проведе на 18.04 от 13:00 в зала 3311.
На 10.05 от 13:00 в зала 3114 ще се проведе изпит по ООП и ПЕ.
На 19.04 и на 17.05 са допълнителни изпитни дати само по дисциплината ПИК.