КСТ Форуми
Участие в международен проект на тема "Бъдещото образование и обучение по компютинг" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Участие в международен проект на тема "Бъдещото образование и обучение по компютинг" (/showthread.php?tid=486)


Участие в международен проект на тема "Бъдещото образование и обучение по компютинг" - dgenkov - 12-03-2014

ТУ-Габрово ще вземе участие в международен проект на тема "БЪДЕЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТИНГ: КАК ДА ПОДПОМАГАМЕ УЧЕНЕТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И НА ВСЯКО МЯСТО". В проекта са включени 67 университета и фирми от 35 страни, като координатор е Русенският университет. Продължителността е 3 години от 10.2013 до 09.2016.

Основната цел на проекта е постигането на интелигентния растеж и построяването на компютърно общество, базирано на знания и иновации, чрез повишаване на качеството на компютърното образование посредством споделяне на нови знания, обсъждане на нови методологии за преподаването им, въвеждане на иновационни образователни технологии и подкрепа на разпространението на добри практики между всички страни-партньори.

По проекта ежегодно ще се провеждат научни конференции - по компютърни системи и технологии и по електронно обучение. Проектът ще промени и методологията на обучение на компютърните специалисти, ще приложи най-съвременни технологии в образованието и ще работи за по-тясно сътрудничество между университети, изследователски институти и промишленост. Така ще бъде укрепен триъгълникът на знанието – образование - изследвания - иновации.

Продуктите на проекта ще са от полза за всички страни, участващи в образованието по компютърни науки - университети и национални институции, разработващи политики в областта на образованието по компютинг. Такива са университетски преподаватели, които са лектори/обучители в областта на компютинга, студенти бакалаври, магистри и докторанти по компютинг, изследователски институти и центрове по компютинг, компании и малки фирми в областта на компютинга. Проектът ще промени методологията на обучение на компютърни специалисти, ще приложи най-съвременни технологии в образованието и ще работи за по-тясно сътрудничество между университети, изследователски институти и промишленост.

От страна на ТУ-Габрово участват преподаватели от катедра Компютърни системи и технологии. За повече информация пишете на email kst@tugab.bg.

[Image: logo.png]

Сайт на проекта: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg