Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Росен Стефанов Иванов

Дата и място на раждане:

10.04.1967г., гр.Карнобат

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3304
Образование
Висше училище ВМЕИ - гр. Габрово, специалност ЕТМЕ
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Методи и алгоритми за повишаване на шумоустойчивостта на разпределени системи за разпознаване на говор"
Дата на придобиване: 29.08.2001г.
Научна специалност: 02.21.07
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 13.04.2005г.
Научна специалност: 02.21.07
Области на висшето образование и професионални направления

Комуникационна и компютърна техника

1. Мобилни комуникации и услуги.
2. Цифрова обработка на информацията.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Организация на компютъра.
2. Програмиране в Интернет среда.
3. Програмиране за мобилни устройства.
4. Нерелационни бази данни.
5. Програмиране за разпределени среди.
Магистърска степен 1. Мобилни Интернет системи.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
Трудов стаж
1991 - 1992 Фирма "СТЕН", инженер-проектант на електронна апаратура
1992 - 1994 Технически Университет - Габрово, Асистент
1995 - 2000 Технически Университет - Габрово, Старши асистент
2001 - 2004 Технически Университет - Габрово, Главен асистент
2005 - 2023 Технически Университет - Габрово, Доцент
Програмни езици и платформи, които владее
1.Oracle Java SE, Java EE:
Servlets, Java Server Pages (JSP), Java Server Faces (JSF), Java Beans, Enterprise Java Beans (EJB), Remote Method Invocation (RMI), Common Object Request Broker Architecture (CORBA), Java Native Interface (JNI), Java Message Service (JMS), Java API for XML Processing (JAXP), Java API for XML-based RPC (JAX-RPC), Java Agents, Java Database Connectivity (JDBC).
2. Spring Application Framework.
3. Adobe PhoneGap Framework.
4. HTML5, CSS3, JavaScript.
5. PHP
6. Java for Android OS.
7. CouchDB, PouchDB, Couchbase, Cassandra, Bigtable.
8. Python, TensorFlow, Keras
9. Matlab, Simulink.
Членство в научни организации и съюзи
1. IEEE Signal Processing Society
2. IEEE Communication Society
3. Съюз по Автоматика и Информатика
Участие в научни проекти
1. Изследване и приложение на методи, системи, технически средства за обработка на изображения в CAD/CAM системите, 2001г., фонд "Научни Изследвания"
2. Разработване на метод за моделиране на формата и движението на устните и преобразуване на виземните класове във фонемни, 2001г., фонд "Научни Изследвания"
3. Алгоритми с повишена ефективност за аудио и видео комуникация по Интернет, Договор И-1101/2001г.
4. Изследване и приложение на методи, системи, технически средства за обработка на изображения и разпознаване на образи, 2002г., фонд "Научни Изследвания"
5. Проектиране и симулиране на системи за предаване и обработка на цифрови данни, 2003г., фонд "Научни Изследвания"
6. Разработване на мобилни приложения с цел интегриране на хората с увреждания в социалния живот, 2005г., фонд "Научни Изследвания"
7. Разработване на мобилно приложение с цел GPS навигация на хора със зрителни увреждания, 2007г., фонд "Научни Изследвания"
8. Използване на мобилни терминали за създаване на системи за усилване на реалността, 2008г., фонд "Научни Изследвания"
9. Мобилни системи за усилване на реалността - алгоритми за проследяване на закрито, 2009г., фонд "Научни Изследвания"
10. RFID-базирана система за навигация на хора със зрителни увреждания в непознати за тях сгради, 2012г., фонд "Научни Изследвания"
11. Цифрово представяне на етнографски материали, 2014-2015г., фонд "Научни Изследвания"
12. Облачно-базирана услуга за автоматизирано следене на приема на медикаменти, 2016г., фонд "Научни Изследвания"
13. Разработване на умен диспенсер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация, 2017г., фонд "Научни Изследвания"
Публикации
Статии 31 статии
Доклади 36 доклада, изнесени на международни конференции
11 доклада, изнесени на национални конференции
Книги 1. Р. Иванов, Асенов, О., "Архитектура и системно програмиране за IBM XT/AT", Полиграфически комплекс "Демос", Габрово, 1993г.
2. Р. Иванов, "Цифрова обработка на едномерни сигнали", Първо издание, Печатна база при ТУ-Габрово, 1997г.
3. Р. Иванов, Асенов, О., "Архитектура и системно програмиране за Pentium-базирани компютри", Издателство "Абагар" ЕООД - гр. В.Търново, ISBN 954-9577-13-9, 1998г.
4. Р. Иванов, "Цифрова обработка на едномерни сигнали", Второ преработено издание, "Габрово Принт" ЕООД, ISBN 954-9577-30-9, 1999г.
5. Р. Иванов, "Мрежово програмиране", Издателство "Абагар" ЕООД - гр. В.Търново, ISBN 978-954-427-765-9, 2007г.
6. Р. Иванов, "JavaScript - въведение в програмирането", Издателство "Фабер" - гр. В.Търново, ISBN 978-619-00-0720-3, 2018г.
7. Р. Иванов, "Програмиране за мобилни устройства", Издателство ТУ-Габрово, ISBN ... , 2021г.
8. Р. Иванов, "Нерелационни бази данни", Издателство ТУ-Габрово, ISBN ... , 2022г.
9. Р. Иванов, "Програмиране за разпределени системи", Издателство ТУ-Габрово, ISBN ... , 2023г.
10. Р. Иванов, "Извличане на знания от данни", Издателство ТУ-Габрово, ISBN ... , 2023г.
Учебни пособия 1. Р. Иванов, "Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Организация на компютъра", ISBN 954-683-230-8, Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2003г.
2. Р. Иванов, "Мобилни Интернет Системи - записки", ISBN 954-683-228-6, Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2004г.
3. Р. Иванов, "Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Програмиране в Интернет среда", ISBN 978-954-683-485-0, Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2012г.
4. Р. Иванов, "Нерелационни бази данни - ръководство за лабораторни упражнения", ISBN 978-954-683-642-7, Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2021г.
5. Р. Иванов, "Програмиране за мобилни устройства", ISBN 978-954-683-613-7, Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2022г.
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1 . R. Ivanov, "Методи и алгоритми за повишаване на шумоустойчивостта на разпределени системи за разпознаване на говор", Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен "Доктор", 2001г.
2 . R. Ivanov, "Automatic GPS-based Vehicle Tracking and Localization Information System" , International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech '03, pp.I.5-2 - I.5-6, Sofia, 2003.
3 . R. Ivanov, "Controller for Mobile Control and Monitoring via Short Message Services" , 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Service, vol.1, pp.108-111, 2003.
4 . R. Ivanov, "Automatic Billing System for Cisco Analog Telephone Adaptor ATA 186/188" , Quality and Testing, Robotics, Cluj-Napoca, Romania, Vol. II, pp. 215-220, 13-15 May 2004.
5 . Р. Иванов, "Анализ на възможностите за разработване на мобилни Интернет услуги, достъпни за хора с увреждания" , Известия на ТУ – Габрово, стр.87-91, Том 31, 2005.
6 . R. Ivanov., M. Momchedjikov, "Mobile Learning and testing with Java-enabled phones" , ICEST 2005, Serbia and Montenegro, pp. 747-750, 2005.
7 . Р. Иванов, "Управление и наблюдение на електродомакински уреди чрез мобилни терминали" , сп. "Автоматика и Информатика", бр.2, стр.45-48 и стр. 52, 2005.
8 . R. Ivanov, "Algorithm for face detection, adapted for platforms with limited resources" , Journal of Information Technologies and Control, No.1, pp.37-44, 2007.
9 . R. Ivanov, "Algorithm for color recognition, adapted for platforms with limited resources" , Journal of the Technical University - Gabrovo, Vol. 34, pp.84-87, 2007.
10 . R. Ivanov, "An application for image database development for mobile face detection and recognition systems" , Int. Conf. Computer Science '08, pp.264-269, Greece, 2008.
11. R. Ivanov, "Mobile GPS Navigation Application, Adapted to Visually Impaired People" , Journal of Information Technologies and Control, No.1, pp.20-24, 2009.
12. R. Ivanov, "Algorithm for GPS Navigation, Adapted for Visually Impaired People" , Int. Conf. IASK E-Activity and Leading Technologies 2009, pp.58-62, Spain, 2009.
13. R. Ivanov, "On-line GPS Track Simplification Algorithm for Mobile Platforms" , Journal of Information Technologies and Control, No.1, 2010.
14. R. Ivanov,  "Indoor navigation system for visually impaired" , 11th International Conference CompSysTech '10, pp.143-149, 2010.
15. R. Ivanov, "Системи за навигация на закрито, адаптирани за хора със зрителни увреждания" , сп. "Инженерни науки", No.4, стр.5-16, 2010.
16. R. Ivanov, "Matlab toolbox for raw GPS data processing and visualization" , сп. "Автоматика и Информатика", No.1, 2011.
17. R. Ivanov, "A Low-cost Indoor Navigation System for Visually Impaired and Blind" , Journal of Communication & Cognition, Vol.44, Nо.3, pp.129-147, 2011.
18. R. Ivanov,  "Algorithm for blind navigation along a GPS track" , 12th International Conference CompSysTech '11, pp.372-379, 2011.
19. R. Ivanov, "Real-time GPS track simplification algorithm for outdoor navigation of visually impaired" , Journal of Network and Computer Applications, Vol.35(5), pp.1559-1567, 2012.
20. R. Ivanov,  "RSNAVI: An RFID-Based Context-Aware Indoor Navigation System for the Blind" , 13th International Conference CompSysTech '12, pp.313-320, 2012.
21. R. Ivanov,  "NFC-based pervasive learning service for children" , 14th International Conference CompSysTech '13, pp.329-336, 2013.
22. R. Ivanov, "Blind-environment interaction through voice augmented objects" , Journal on Multimodal User Interfaces, Springer, 2014.
23. R. Ivanov,  "TeachMe: Personal Learning Environment for Children" , 15th International Conference CompSysTech '14, pp.437-444, 2014.
24. R. Ivanov,  "A novel approach for accessing WEB services based on multi-touch interaction with NFC smart posters" , 16th International Conference CompSysTech '15, pp.152-159, 2015.
25. R. Ivanov, "An approach for microscopic path finding and obstacle avoidance for blind and visually impaired people" , In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016, pp. 285-292, Italy, 2016.
26. Venkov, V., Ivanov, R, "Cloud-Based System for Real Time Medication Monitoring" , In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016, pp. 151-158, Italy, 2016.
27. R. Ivanov, "An approach for developing indoor navigation systems for visually impaired people using Building Information Modeling" , Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 9(4), pp. 449-467, 2017.
28. Venkov, V., R. Ivanov, "The design and implementation of database for real-time medocation monitoring system" , Journal Communication & Cognition (C&C), Vol. 50 (1-2), pp.27-48, 2017.
29. R. Ivanov, "An Algorithm for Micro-localization in Large Public Buildings" , In Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies 2017, pp. 119-126, doi>10.1145/3134302.3134315, 2017.
30. R. Ivanov, "An algorithm for on-the-fly K shortest paths finding in multi-storey buildings using a hierarchical topology model" , International Journal of Geographical Information Science, doi>10.1080/13658816.2018.1510126, 2018.
31. R. Ivanov, "An Approach to Developing Internet of Things (IoT)-Based Services for Smart Museums" , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP 2019), vol. 9, 2019.
32. R. Ivanov, "Automatic Beacon Deployment for Indoor Localization" , Journal Information Technologies and Control, No. 1, 2021.
33. R. Ivanov, "Accuracy Analysis of BLE Beacon-based Localization in Smart Buildings" , Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 13(4), 325-344, 2021.
34. R. Ivanov, "Automatic Beacon Selection for Indoor Localization" , 2021 International Conference Automatics and Informatics, pp.345-349, 2021.
35. R. Ivanov, V. Velkova "Delivering Personalized Content to Open-air Museum Visitors Using Geofencing" , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2022, Vol. 12, pp.141-150, 2022.
36. R. Ivanov, S. Yordanov and D. Dinev "Internet of Things–based pregnancy tracking and monitoring service" , 2022 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), pp. 298-302, 2022.
37. V. Velkova, R. Ivanov "Microservice for creating geofences" , 2022 International Conference UNITECH, pp. 1-5, 2022.
38. R. Ivanov, V. Velkova "Tangible and Personalized Smart Museum Application." , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2023, Vol. 13, pp.97–106, 2023, https://doi.org/10.55630/dipp.2023.13.9
39. Velkova, V., R. Ivanov "Mobile application for creating and exporting geofences" , 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), pp. 1-6, 2023.
40. R. Ivanov "ExhibitXplorer: Enabling Personalized Content Delivery in Museums Using Contextual Geofencing and Artificial Intelligence" , ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2023, 12, 434.
41. R. Ivanov and V. Velkova, "Microservice-Based Interface to ChatGPT" , IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), Cluj-Napoca, Romania, 2024, pp. 1-5.
Цитирания
От чуждестранни автори 344
От български автори Над 15
Постижения
1. Програмен архитект на над 20 проекта в областта на мобилните комуникации и услуги.
2. IEEE senior member.
3. Рецензент към IEEE IoT journal, Journal of Network and Computer Applications, Journal of Geographical Information Science, Journal on Multimodal User Interfaces, Journal of Human-Computer Studies, Applied Clinical Informatics, Sensors, IEEE Access, Journal of Geo-Information, Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
За връзка
ICQ 50 90 30 88
Телефон 066 827 529
Електронна поща rs-soft [at] ieee.org

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]