Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Валентина Стоянова Кукенска

Дата и място на раждане:

04.12.1961г., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3407
Образование
Висше училище ВМЕИ - гр. Габрово, специалност ЕТМЕ
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Разработка на модулна учебно-изследователска диалогова система за автоматизирано схемотехническо проектиране в електрониката"
Дата на придобиване: 11.01.1999г.
Научна специалност: 02.21.06
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 03.09.2004г.
Научна специалност: 02.21.06
Области на висшето образование и професионални направления

Технически науки

1. Комуникационна и компютърна техника.
2. Информатика и компютърни науки.
3. Електротехника, еклектроника и автоматика.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Автоматизация на инженерния труд.
2. Автоматизация на проектирането и конструирането на електронна апаратура.
3. Автоматизация на проектиране, конструиране и производство.
4. Операционни системи.
5. Информационни системи.
Магистърска степен 1. Проектиране на схеми с програмируема логика.
2. Проектиране на компютърни системи.
3. Мрежови операционни системи.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
2. Руски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
1984-1985 ИУНТ към "Точно машиностроене" - технолог
1989-1991 Технически Университет - Габрово, Асистент
1991-1998 Технически Университет - Габрово, НИС, Ст. асистент
1998-2004 Технически Университет - Габрово, НИС, Гл. асистент
2004- 2010 Технически Университет - Габрово, Доцент
2008 - 2010 Технически Университет - Габрово, Доцент
Зам. декан
2013 - Технически Университет - Габрово, Доцент
Ръководител катедра КСТ
Специализации
В чужбина -
У нас 1. Industry Standard Microelectronics CAD Software
2. Quality Problems in VLSI Design
3. Въведение в системите за автоматизирано проектиране
4. Система за управление на релационни бази от данни - PROGRESS
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по Автоматика и Информатика
2. Съюз по Математика
3. Асоциацията по Компютърни науки
4. Съюз на специалистите по качеството в България
Участие в научни проекти
Международни програми и проекти:
1. Договор 14611А на тема: "Развитие на учебно-изследователска САПР на електронна апаратура и нейната съвременна елементна база", 1986-1989 год.
2. Проект по програма TEMPUS JEP 3038 на тема: "Development of a Professionally Accredited Pilot Modular – Based Degree Course in Electrical Engineering Geared to Answer the needs of the Bulgarian Industry", 1992-1995 год.
3. Проект по програма TEMPUS JEP 3038G на тема: "Внедряване на модули и курсове за обучение на електро- и електронни инженери в българските Висши Технически Учебни заведения", 1996-1997 год.
4. Проект по програма TEMPUS S-JEP 11392 на тема: "Restructuring Degree Courses in Computing", 1996-1998 год.
5. Проект по програма ERASMUS: 83167-IC-2-2001-1-BG- ERASMUS, 2002 год.
6. Проект по програма TEMPUS CME 01160 "Развитие на факултетна система за административно управление", 1996-1999
7. Проект по програма TEMPUS S_JEP 11392 "Преструктуриране на обучението по КСТ.
8. FIN-00-B-F_PP-126558 на тема: "Netpro II – Network Based Project Learning in Engineering Education", 2003.
9. BG/02/B/F/PP-132088 "Професионално обучение през целия живот по управление на качеството и управление на околната среда за персонал от малки и средни предприятия" , 2002-2004.
10. ERASMUS, "Doctoral Education in Computing", 2002-2007.
11. Thematic Networks 213871-CP-3-2003-1-BG-ERASMUS-TN "European Computing Education and Training", 2008-2010.
12. ЕРАЗЪМ Мрежи 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW, Обучение и изследователска дейност в областта на компютърни науки, 2008-2010.
Университетски проекти:
1. Договор II.1, "Изследване и приложение на методи, системи и технически средства за обработка на изображения в CAD/CAM системите", 2001г.
2. Договор II.1, "Изследване и приложение на методи, системи и технически средства за обработка на изображения и разпознаване на образи", 2002г.
3. Договор I.6, "Проектиране и симулиране на системи за предаване и обработка на цифрови данни", 2003 год.
4. Договор 26/2003, "Създаване на виртуална катедра по компютъринг “Джон Атанасов", 2003 год.
5. Договор I.4/2004, "ПРОЕКТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВА И ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ ЗА ОБМЕН И ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИ ДАННИ", 2004г.
6. Договор I.4/2005, "Използване на програмируема логика при въвеждане на 3D графични изображения в изчислителна среда", 2005-2007г.
7. Договор E815/2008, "Проектиране на компоненти на компютърните системи на базата на програмируеми схеми (логика) и реализация на модул за вградени системи", 2008г.
Публикации
Статии 9 статии
Доклади 32 доклада, изнесени на международни конференции
38 доклада, изнесени на национални конференции
Книги -
Учебни пособия 1. Кукенска В., Автоматизация на инженерния труд, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, ISBN 954-683-227-Х, 2004.
2. Цеков Л., Кукенска В., Ганев С., Операционни системи, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, ISBN 954-683-227-8, 2004.
3. Кукенска В., П. Минев, Автоматизация на инженерния труд. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, ISBN 978-954-683-417-1, 2008.
4. Кукенска В., Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, ISBN 954-683-224-3, 2004.
5. Цеков Л., Кукенска В., Ръководство за лабораторни упражнения по Операционни системи, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2003.
6. Цеков Л., Кукенска В., Компютърни системи и технологии. Бази от данни, Габрово, ПБ на ВМЕИ – Габрово, 1993.
7. Цеков Л., Кукенска В., Компютърни системи и технологии. Начална компютърна грамотност., ПБ на ВМЕИ - Габрово, 1992.
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. Kukenska V., "Designing a Digital System witn VHDL" , Academic Open Internet Journal, ISSN 1311-4360, issue 11, 2003.
2. Kukenska V, I. Simeonov, "VHDL Models of Processor Intel Pentium" , TELSIKS 2003, 6th International conference, 1-3 Oct., Nis, Serbia and Montenegro, 2003, pp.769-772.
3. Minev P., V. Kukenska, "High Level Hardware Design with Low Level Тechniques" , Proc. of the International Scientific Conference UNITECH’08, Gabrovo, 21–22 November 2008, Vol.1, pp.340–343.
4. Minev P., V. Kukenska, "The Virtex-5 Routing and Logic Architecture" , Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2, pp.107–110, ISSN 1313-1842.
5. Minev P., V. Kukenska, "Study the Effect of Logic Architecture Parameters on FPGA Performance and Density" , Proc. of the International Scientific Conference UNITECH'09, Gabrovo, 21–22 November, 2009, Vol.1, pp.415-423.
6. Minev P., V. Kukenska, "Implementation of soft-core processors in FPGAs" , Proc. of the International Scientific Conference UNITECH’07, Gabrovo, 23–24 November 2007, Vol.1, pp.333–336.
Цитирания
От чуждестранни автори -
От български автори 9
За връзка
ICQ 296 542 130
Телефон 066 827 456 (396)
Електронна поща vally [at] tugab.bg
valiakukenska [at] mail.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]